Privacybeleid

Privacy Statement

Een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens is voor het COC van groot belang. Persoonlijke gegevens worden dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Hierbij houden wij ons aan de wet en regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens, zoals de Wet bescherming persoonsgegevens en – met ingang van 25 mei 2018 – de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens

Conform de wettelijke vereisten geeft het COC, bij het opvragen van persoonsgegevens, altijd het doel aan waarvoor deze gegevens worden gebruikt. Het COC gebruikt de door u verstrekte persoonsgegevens nooit voor een ander doel dan waarvoor u bij de verstrekking van de gegevens akkoord hebt gegeven.

Doelen van de verwerking van persoonsgegevens

Als u onze website bezoekt verzamelt het COC geen persoonsgegevens van u. Als u zich bij ons aanmeldt, een dienst aanvraagt of telefonisch contact met ons opneemt, dan vragen wij wel persoonsgegevens van u op en registreren wij deze. Het COC registreert alleen de voor het opgegeven doel noodzakelijke persoonsgegevens.

De volgende doelen zijn van toepassing bij de verwerking van persoonsgegevens door het COC:

  • Omdat u heeft aangegeven lid of donateur van het COC te willen zijn
  • Omdat u heeft aangegeven een van onze nieuwsbrieven te willen ontvangen
  • Omdat u heeft aangegeven deel te willen nemen aan een van onze activiteiten
  • Omdat u ons gevraagd heeft contact met u op te nemen over een specifieke zaak

Wilt u een nieuwsbrief niet meer ontvangen dan kunt u gebruik maken van de afmeldmogelijkheid die is opgenomen in de nieuwsbrief.

Rechtsgronden van de verwerking van persoonsgegevens

Volgens de wetgeving mag COC alleen persoonsgegevens verwerken als daarvoor één van de wettelijke grondslagen geldt. Het COC hanteert de volgende rechtsgronden voor de verwerking van persoonsgegevens:

  • in het kader van de totstandkoming en/of uitvoering van een overeenkomst;
  • om de wet na te leven (waaronder boekhoudkundige verwerking, fiscale verplichtingen en verplichtingen in het kader van gerechtelijke bevelen of andere dwingende wet- en regelgeving);
  • in verband met de gerechtvaardigde belangen van het COC, waarbij het COC erop let dat de impact op uw privacy zo beperkt mogelijk is.

Website en Cookies

Sommige delen van onze websites sturen een ‘cookie’, naar uw computer. Hierdoor wordt uw computer herkend wanneer u deze website opnieuw bezoekt. Voor meer informatie over cookies kunt u terecht op www.cookiecentral.com.

Beveiliging van persoonsgegevens

Om persoonsgegevens te beschermen heeft het COC passende technische en organisatorische maatregelen genomen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.

Uitwisseling van persoonsgegevens

COC Nederland is een federatie van 20 regionale lidverenigingen. Leden gaan een lidmaatschapsrelatie aan met een regionale lidvereniging. De lidverenigingen hebben de ledenadministratie bij COC Nederland belegd en COC Nederland heeft dit uitbesteed aan een ledenadministratiekantoor.

De persoonsgegevens die verstrekt zijn om uitvoering te kunnen geven aan het lidmaatschap worden gedeeld tussen de lidvereniging, COC Nederland en het ledenadministratiekantoor.

De relatie die u aangaat met het COC kan met zich meebrengen dat de persoonsgegevens die u heeft verstrekt worden gedeeld met andere organisaties. Deze uitwisseling van gegevens vindt uitsluitend plaats op basis van de relatie die u met ons bent aangegaan. De door u verstrekte persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan de duur van de relatie die u met ons bent aangegaan, tenzij de wet ons anders voorschrijft.

Geen commercieel gebruik
Het COC zal uw persoonsgegevens niet verkopen, noch verhuren, verdelen of anderszins commercieel ter beschikking stellen aan derden, behalve zoals beschreven in deze privacyverklaring of tenzij met uw voorafgaande toestemming.

Correctheid van de opgegeven persoonsgegevens

Door het meedelen van uw persoonsgegevens garandeert u dat deze juist en volledig zijn. Het COC kan u bij het meedelen van valse identiteiten, onvolledige of onjuiste gegevens tijdelijk of definitief iedere toegang tot de websites of delen ervan ontzeggen.

Bewaren van persoonsgegevens

Het COC bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor de verwezenlijking van de doeleinden waarvoor de gegevens worden verwerkt, en in elk geval zo lang als specifieke regelgeving vereist.

Uw privacyrechten

U heeft recht op inzage in uw persoonsgegevens, het recht om correctie, beperking of verwijdering van uw persoonsgegevens te vragen en daarnaast kunt u vragen om overdracht van uw gegevens. Ten slotte kunt u bezwaar maken tegen het gebruik van uw gegevens.

Indien de verwerking van uw gegevens berust op toestemming, dan kunt u deze te allen tijde intrekken.

U kunt uw schriftelijke verzoeken dan wel vragen m.b.t. privacy gerelateerde zaken sturen aan:

COC Nederland
T.a.v. de Privacy Officer
Nieuwe Herengracht 49
1011 RN Amsterdam

Of via email : info@coc.nl

U ontvangt dan zo spoedig mogelijk antwoord.

U bent tevens gerechtigd een klacht in te dienen over het gebruik van uw gegevens bij de Autoriteit persoonsgegevens. Wilt u meer weten kijk op autoriteitpersoonsgegevens.nl.

Wijzigingen

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het Privacy Statement. Check daarom regelmatig het Privacy Statement voor een update van ons privacybeleid.

Vragen

Als u nog vragen heeft over ons privacybeleid, neemt u dan contact op met de Privacy Officer via COC Nederland in Amsterdam.